برچسب: ریشه بنیاد زمین

برچسب: ریشه بنیاد زمین

بهمن ۱۰
این ملک ریشه بنیادی دارد ؟

ملک بنیادی یعنی چی ؟ انواع اسناد ملکی به چند مورد تقسیم میشوند ؟ همه چیز راجب به سند